Centrum Rehabilitacji Ośrodek Wczesnej Interwencji w Gdyni Przekaż 1% podatku

Działalność

Nasz ośrodek prowadzi terapię i wsparcie dzieci z bardzo różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Zapewniamy wielospecjalistyczną diagnozę, terapię, instruktaż oraz wsparcie dla rodzin. W jednym miejscu dziecko jest objęte opieką lekarzy, psychologów, neurologopedów, fizjoterapeutów i pedagogów.

Dzięki współpracy różnych specjalistów można najlepiej określić potrzeby dziecka i jego rodziny, zaproponować najodpowiedniejszą dla niego terapię, najtrafniej ocenić postępy. O potrzebie istnienia tego typu placówki może świadczyć ilość naszych pacjentów. Dzięki działalności naszego ośrodka udaje się zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości rozwojowych u dzieci z grup ryzyka lub ich pogłębianiu się u dzieci niepełnosprawnych. Dzięki stymulacji rozwoju ruchowego, poznawczego i społecznego dzieci najpełniej rozwijają swoje potencjalne możliwości w każdej z tych sfer. Rozwijają również umiejętności kontaktu oraz komunikowania się z otoczeniem. Nadrzędnym celem podejmowanych działań jest osiąganie przez dziecko coraz większej autonomii, przygotowanie ich do podjęcia obowiązku szkolnego oraz pomoc w wyborze najodpowiedniejszej do tego placówki oświatowej.

W odniesieniu do dziecka pracujemy nad:

zapobieganiu występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka,

pomocy dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami,

pomocy dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego, jakim dysponuje w zakresie funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji i socjalizacji,

wyzwalaniu i wzmacnianiu aktywności społecznej, poznawczej i komunikacji dziecka (w tym rozwoju mowy i języka),

pomocy dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii,

systematycznym dążeniu do poprawy jakości życia dziecka, do zapewnienia mu pełnego radości, pozbawionego napięć dzieciństwa, pomimo występującej niepełnosprawności lub zaburzeń rozwoju,

przygotowaniu dziecka do samodzielnego korzystania z zajęć organizowanych w placówkach wychowawczych i edukacyjnych przeznaczonych dla wszystkich dzieci,

udzielaniu wsparcia opartego na wzajemnych relacjach społecznych nastawionych na maksymalne usamodzielnienie uczestników projektu.Nasi Przyjaciele i Sponsorzy:

Dołącz do nas!

Dziękujemy naszym przyjacielom i sponsorom